Je tu prvý tender na zabezpečenie verejnej dopravy
Nitriansky samosprávny kraj je prvou lastovičkou medzi samosprávnymi krajmi, ktorý vypísal tender na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti.
Pondelok, 06. júl 2015, olala
Niekoľkoročné úsilie sa stalo realitou a k 1.1.2016 by mal byť známy nový prevádzkovateľ autobusovej dopravy v Nitrianskom kraji.

AKTUÁLNA ZÁKAZKA ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:


PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Nitriansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Garaj, PhD.
Mobil: +421 907956210
Telefón: +421 252967142
Fax: +421 252926112
Email: verejne.obstaravanie@advocatus.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/3011
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.unsk.sk

Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36367524
Štúrova 13 , 81102 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Garaj, PhD.
Mobil: +421 907956210
Telefón: +421 252967142
Fax: +421 252926112
Email: verejne.obstaravanie@advocatus.sk

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby

I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
Výber druhu predmetov tejto zákazky ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v Nitrianskom samosprávnom kraji

II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Služby
Kategória služieb č. 2
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miestom dodania predmetu zákazky je územie Nitrianskeho samosprávneho kraja, spádové oblasti Nitra, Nové Zámky, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce, Komárno, Šaľa, Šahy, Štúrovo a Vráble.
NUTS kód:
SK023

II.3) INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Nie
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazka na poskytnutie služby.
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v Nitrianskom samosprávnom kraji (ďalej aj "Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je:

a)záväzok dopravcu poskytovať služby vo verejnom záujme bližšie špecifikované v tejto Zmluve od 01. januára 2016 do 31. decembra 2025 a

b)záväzok objednávateľa poskytovať dopravcovi úhradu za tieto záväzky vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti Nie

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60112000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 63712000-3

II.7) INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie

VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL): http://www.finance.gov.sk; http://www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL): http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL): http://www.employment.gov.sk

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.06.2015